Location


Gracie Barra Hamburg

c/o Zanshin Dojo

Mendelssohnstrasse 15B

22761    Hamburg

Phone: (+49) 040 890 70352 

 

· 8.00 to 23.00 (Monday to Friday)

· 9.00 to 20.00 (Saturday and Sunday)